O. Jacek Gniadek: O paradoksie krzyża

Tak na pojęcie zysku patrzy ekonomista. Tak patrzy również człowiek wiary. Śmierć przynosi mu korzyść. Pojęcia „zysk” i „strata” nie są tylko kategoriami rynkowymi, ale należą do ludzkiego działania w ogólności

Foto.: pixabay.com
Pobierz e-booki

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,24-25).

Jezus w swojej wypowiedzi łączy sprzeczności, aby w ten sposób sformułować nową zasadę nabywania życia kosztem śmierci. Polski poeta i aforysta Stanisław J. Lec (†1966) tę samą prawdę wyraził kiedyś w formie aforyzmu: „Pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć”.

Wsparcie
Wspomóż PAFERE
Wspomóż PAFERE

Tajemnica krzyża – Bóg umiera po to, aby zbawić człowieka – zawiera w sobie pozorny paradoks dotyczący pojęcia zysku i straty. Śmierć na krzyżu – to, co dla jednych jest znakiem przegranej i końca wszystkiego, dla innych jest znakiem triumfu i początkiem nowego życia. W nocnej rozmowie z Nikodemem Jezus mówi: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” (J 3,14). Bóg posługuje się swoją logiką. Spróbujmy ją zrozumieć, odwołując się do klasycznej ekonomii, gdyż po raz kolejny Jezus używa pojęć, które należą do tej dziedziny ludzkiego działania.

Paradoksy w religii i ekonomii

Paradoksy nie występują tylko w religii i aforystyce. Kiedyś dawno temu Arystoteles na polu ekonomii sformułował słynny paradoks wody i diamentu. Paradoks ten został rozwiązany ostatecznie dopiero w XIX w. przez austriackiego ekonomistę Carla Mengera (†1921), twórcę austriackiej szkoły w ekonomii i ujęty w formie subiektywistycznej teorii wartości. Wcześniej jako pierwszy odpowiedź na postawione pytanie znalazł św. Bernardyn ze Sienny (†1444), ale przez kilka wieków o nim zapomniano.

Emil Sax (†1927), uczeń Mengera, spopularyzował teorię subiektywnej wartości i rozpowszechniał ją na różne sposoby. Widział w niej nawet element prawa naturalnego, które opisuje uniwersalne prawidłowości dotyczących ludzkiego działania: „Jabłko spada z drzewa i gwiazdy poruszają się według jednego i tego samego prawa – prawa grawitacji. Działalność gospodarcza, zarówno Robinsona Crusoe, jak i imperium liczącego miliony osób, podążają za jednym i tym samym prawem – prawem wartości subiektywnej”.

Okazuje się, że wartość rzeczy na rynku jest względna. Rzeczy same w sobie nie mają wartości. Cena wody i diamentu zmienia się w zależności od kontekstu. Woda na pustyni będzie droższa od diamentu. Ale tylko dla kogoś, kto w rzeczywistości na tej pustyni przebywa, posiada ten diament, jest spragniony i jest ktoś, kto jest gotów wymienić ten diament za wodę. Wartość rzeczy jest subiektywna. To człowiek nadajemy wartość rzeczom. Rzeczy same w sobie są neutralne i nie posiadają wartości. To działająca jednostka nadaje im wartość, która zależy od celu, który chce ona osiągnąć. Użyteczność rzeczy w tym świecie zależy od celu. Mając konkretny cel, człowiek organizuje środki, aby go osiągnąć.

Pojęcie zysku

W podobny sposób patrzymy na krzyż. Dwie belki skrzyżowane pod kątem prostym same w sobie nie mają wartości. Jeżeli naszym celem jest życie doczesne, to krzyż jest dla nas tylko głupstwem (por. 1 Kor 1,18) i skandalem. Dla człowieka niewierzącego krzyż jest tylko historycznym narzędziem kary, na którym Rzymianie krzyżowali przestępców. Ale jeżeli naszym celem jest życie wieczne, to z perspektywy krzyża wszystko nabiera nowego wymiaru. To, co dla niewierzącego jest stratą, dla człowieka wierzącego jest zyskiem.

W podobny sposób św. Paweł patrzy na śmierć. Dla przeciętnego człowieka jest ona końcem życia i wielkim dramatem. W liście do Filipian św. Paweł napisał: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). Podobnie jak Jezus, również Apostoł Narodów sięga do języka ekonomii, aby przy pomocy pojęcia „zysku” i „straty” wyrazić tajemnicę śmierci i nadać jej nową wartość. Św. Paweł na własną biologiczną śmierć patrzy z dystansu. Głęboka wiara sprawia, że jest on wolnym człowiekiem. Nie boi się śmierci. Tak może uczynić tylko ktoś, kto oświecony światłem wiary zrozumiał logikę Bożej ekonomii zbawienia.

Ludwig von Mises (†1973), austriacki ekonomista i filozof twierdzi, że działanie jest zawsze nakierowane na zastąpienie sytuacji mniej korzystnej bardziej korzystną. To, co przynosi mniej korzyści, jest porzucone na korzyść tego, co podoba się bardziej. Zysk ten jest czysto subiektywny i stanowi psychologiczny fenomen, który nie może być zmierzony w obiektywny sposób przez zewnętrznego obserwatora zawieranej na rynku transakcji.

Tak na pojęcie zysku patrzy ekonomista. Tak patrzy również człowiek wiary. Śmierć przynosi mu korzyść. Pojęcia „zysk” i „strata” nie są tylko kategoriami rynkowymi, ale należą do ludzkiego działania w ogólności. Każde ludzkie działanie ma na celu osiągnięcie zysku i dlatego trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ludzie mogliby funkcjonować na innych zasadach.

Własna skala wartości

Mises twierdzi, że człowiek w działaniu kieruje się własną skalą wartości przy podejmowaniu decyzji, na podstawie której zaspokaja najpierw potrzebę o najwyższej wartości. Życie ludzkie składa się z nieprzerwanego ciągu powiązanych ze sobą zdarzeń. Każdy człowiek wybiera środki, które z jego punktu widzenia najlepiej służą osiągnięciu wybranego przez niego celu w nieznanej i niepewnej przeszłości. Konieczność wyboru pomiędzy celami wymaga od człowieka ułożenia tych celów według własnej skali wartości. Sugeruje to, że człowiek ocenia koszty i korzyści poszczególnych swoich czynów.

Tak działa nie tylko człowiek w sferze ekonomicznej, ale również człowiek wiary. Ocenia koszty i korzyści poszczególnych swoich wyborów. W ten sam sposób musi rozwiązać paradoks krzyża. Człowiek wiary w czymś, co według świata jest stratą, musi dostrzec zysk. Musi zaprzeć się samego siebie i zbudować skalę wartości inną od tej, jaką narzuca mu świat. Musi znaleźć rację, dla których śmierć i krzyż są zyskiem, a nie zaprzeczeniem życia.

Pozorny paradoks powyższej ewangelii wyjaśnia się podwójnym sensem rzeczownika „życie”. Jest on użyty na określenie życia doczesnego oraz życia wiecznego. Tylko człowiek wiary jest w stanie dostrzec nadprzyrodzony wymiar ludzkiego życia, które nigdy się nie kończy. Ten, kto chce zatrzymać swoje życie dla siebie samego, kto chce zachować swoje życie doczesne „dla siebie”, traci życie wieczne. Ten, kto oddaje swoje życie w ręce Boga, „traci je”, zyskując tym samym życie wieczne.

W drugim czytaniu św. Paweł w liście do Rzymian zachęca nas do ciągłej przemiany: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2). Apostoł narodów mobilizuje nas do ciągłego budowania naszej skali wartości, według której będziemy w stanie dokonać właściwych wyborów w świecie zgodnie z Bożą wolą. Wymaga co ciągłego definiowania na nowo celu naszego życia. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i wyzwania. Każdego dnia zdobywamy nowe informacje. Już prorok Izajasz wskazywał na rozdźwięk między sposobem myślenia człowieka i planami Boga (por. Iz 55,8n). Aby odkryć prawdziwe drogi Boga, potrzebne jest nawrócenia (por. Iz 55,7).

Myśleć na sposób Boży

Od dwóch tysięcy lat Kościół przypomina ustawicznie tajemnicę Boga, który umiera, aby zbawić świat. Św. Piotr, który usiłował odwieść Jezusa od realizacji tego zbawczego planu, został ostro skarcony. Jezus nazwał go szatanem i zawadą, który nie myśli na sposób Boży, lecz myśli w ludzkich kategoriach.

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”. Te słowa Jezusa nabierają w blasku krzyża nowego sensu. To, co dla jednych jest stratą, dla drugich jest zyskiem. Czy takie działanie jest racjonalne?

Austriacki ekonomista pokazuje, że człowiek podejmuje decyzje na podstawie wyznawanych przez siebie subiektywnych wartości. Z punktu widzenia jednostki decyzje te są zawsze racjonalne, gdyż stanowią odzwierciedlenie jej najlepszego interesu, choć z innego punktu widzenia mogą wydawać się nieracjonalne, nierozsądne i krótkowzroczne.

Wychodzi na to, że nie tylko w ekonomii, ale także w Ewangelii nie ma żadnego paradoksu.

Artykuł pochodzi ze strony jacekgniadek.com

Pobierz e-booki
Pobierz za darmo e-book
Pobierz za darmo e-book

1 KOMENTARZ

 1. „CO BYŁO PIERWSZE W TWORZENIU KURA CZY JAJKO, FUNDAMENTALNE PYTANIE? Oczywiście po wyjściu z wody morskiej ŻYCIA i transformacji ewolucyjnej, KURA była pierwsza”.

  Religia i człowiek a rzeczywistość UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI NATURY.
  Ferdynand Barbasiewicz, autor subiektywnej próby zrozumienia UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI NATURY.
  Ferdynand Barbasiewicz, autor

  CZYM JEST RELIGIA I CO STANOWI WATYKAN? WATYKAN JEST NIEZWYKLE BOGATYM, POZYSKANYM OD LUDZI WIERZĄCYCH MATECZNIKIEM FOLKLORU RZYMSKO-KATOLICKIEGO. TAM MIMO OFIARNOŚCI LUDZI NIE MA BOGA. CZYTAJ HISTORIĘ WATYKANU. ALE JEŚLI WIARA I RELIGIA TAKŻE INNYCH WYZNAŃ POMAGA WIELU LUDZIOM PRZETRWAĆ W ZAKŁAMANIU RÓŻNYCH MANIPULATORÓW I HIERARCHÓW TRUDNĄ EGZYSTENCJĘ NA ZIEMI TO PROSZĘ NIE PRZESZKADZAĆ I NIE OŚMIESZĆ WSZELKICH WYZNAŃ. POWSZECHNIE WŚRÓD LUDZI ŚWIATŁYCH JEST WIADOME, ŻE CZŁOWIEK STWORZYŁ Z POGAŃSTWA I LĘKU PRZED NIEZNANYM, INTUICYJNIE (W KOMUNIKACJI SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO MITOCHONDRIĄ) ETYMOLOGIĘ POJĘCIE NAZWY BOGA.
  JESTEM PRZEKONANY, ŻE WIELU W MIARĘ ŚWIATŁYM LUDZIOM BYŁO DANE PODPATRZYĆ ŚLADOWO UNIWERSALNĄ MĄDROŚĆ NATURY, KTÓRA POPRZEZ TWORZENIE WIELKIM WYBUCHEM W TEMPERATURZE wielu MILIONÓW STOPNI 10 DO 27 K (?), 13,5 MILIARDÓW LAT TEMU MATERII Z PROGRAMAMI, KTÓRE PO OSTUDZENIU MATERII W KOSMOSIE ZACZEŁY OŻYWIAĆ SIĘ W WODZIE MORSKIEJ I REALIZOWAĆ OBECNE WSZELKIE RODZAJOWE JESTESTWO OTACZAJĄCEJ RZECZYWISTOŚCI W OŻYWIONEJ PRZYRODZIE I BYĆ MOŻE GDZIEŚ W KOSMOSIE, KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ DOSKONAŁYM DZIEŁEM STWÓRCY.
  PRZYJMUJĄC UNIWERSALNĄ MĄDROŚĆ NATURY, KTÓRA POPRZEZ NADANY NA POCZĄTKU TWORZENIA PROGRAM EWOLUCYJNEGO ROZWOJU, PRZEKSZTAŁCANIA PROGRAMOWEGO WYMAGA OD WYALIENOWANEGO CZŁOWIEKA WIELKIEGO W POKORZE SZACUNKU WOBEC DZIEŁA TWORZENIA. WSZELKI RADYKALNY BEHAWIORYZM SKINERA GESTY RELIGIJNE WEDŁUG BEHAWIORYZMU TEOLOGICZNEGO RACHLINA Z PROCESU TWORZENIA FOLKLORU, JAK MIN. KLĘKANIE WYKONYWANIE ZNAKU KRZYŻA, A TAKŻE ROZGRZESZANIE ZA GRZESZNE CZYNY, ITP, W INNYCH RELIGIACH PODOBNYCH GESTÓW JEST NIEPOTRZEBNYM ZACHOWANIEM W ŁĄCZENIU DOBREGO ZE ZŁYM WOBEC STWÓRCY. – WIĘCEJ CZYTAJ W KSIĄŻCE KLAWITERAPIA NA STRONIE 411, GDZIE JEGO (BOGA), NIEZNANA POSTAĆ Z WYMIAREM UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI ODCZYTYWANA PRZEZ WSPÓLCZESNEGO CZŁOWIEKA JEST PONAD WSZELKIMI STRUKTURAMI FOLKLORÓW RELIGIJNYCH. SZANOWNI PRZYJACIELE, JAK DOTYCHCZAS MIMO WIELKIEGO POSTĘPU NAUKI, WIELU ODKRYĆ, JAK DOTYCHCZAS NIE UDAŁO SIĘ CZŁOWIEKOWI STWORZYĆ ŻADNEGO NASIENIA, KTÓRE DAŁOBY JAKIEŚ OWOCE. NATOMIAST PRZEZ ROZCZENIOWĄ OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA GROŻNIE NISZCZYMY WSZEKLĄ OTACZAJĄCĄ NAS DOSKONAŁĄ PRZYRODĘ I KLIMAT. – CZŁOWIEKU OPANUJ SIĘ ALBOWIEM NASZE NASTĘPNE POKOLENIA BĘDĄ MIAŁY CO RAZ TRUDNIEJSZE PROBLEMY ZDROWOTNE W ZABURZENIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO PŁATÓW PRZYSADKI MÓZGOWEJ, CO SZCZEGÓLNIE WIDOCZNE JEST W OSŁABIENIU ODPORNOŚCI IMMUNOLOGICZNEJ I DEWIACJI ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA, ZWIERZĄT I ROŚLIN. OD KILKU DEKAD NOTOWANY JEST GWAŁTOWNY WZROST ZATRUCIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, GLEBY UPRAWNEJ, WODY I KLIMATU POPRZEZ WSZELKĄ CHEMIZACJĘ A W TYM WSZELKIEGO SPALANIA NIE BADANE NA POZIOMIE MOLEKULARNYM I SUB MOLEKULARNYM. UNIWERSALNA MĄDROŚĆ (BÓG) BĘDZIE EKSTREMALNOŚCIĄ KLIMATU NISZCZYŁ WARUNKI EGZYSTENCJI ŻYCIA CZŁOWIEKA NA ZIEMI.
  CZŁOWIEK POWINIEN ROZSTROPNIE BEZ NISZCZENIA POZNAWAĆ I W PEŁNI KORZYSTAĆ Z JEGO DZIEŁA. NALEŻY WYRAŻAĆ USTAWICZNY SZACUNEK I POKORĘ WOBEC UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI NATURY.
  JAK WIEMY UNIWERSALNA MĄDROŚĆ NATURY TWORZYŁA W WIELIM WYBUCHU 13.5 MILIARDA LAT TEMU WSZELKIE PROGRAMY OBECNEGO JESTESTWA MATERIALNE I OŻYWIONĄ PRZYRODĘ, KTÓRA NAS OTACZA SWOIM BOGACTWEM I PIĘKNEM Z MADROŚCIĄ FUNKCJONALNĄ W NIEWYOBRAŻLNIE WYSOKIEJ TEMPERATURZE, KTÓREJ W WYOBRAŻNI SPECJALISTÓW NIE MOŻNA UZMYSŁOWIĆ, ZROZUMIEĆ I ODTWORZYĆ LABORATORYJNIE CHOCIAŻBY DLA CELÓW NAUKOWYCH. W IMIENIU STWÓRCY JA JAKO CZŁOWIEK NIE PRAKTYKUJĄCY W FOLKLORZE I NIEWIERZĄCY W FOLKLOR RELIGIJNY ALE SZANUJĄCY FOLKLOR RELIGIJNY. GORĄCO PROSZĘ LUDZI O POKORĘ I UCZĆIWOŚĆ CODZIENNĄ ALBOWIEM ŻYCIE NA ZIEMI JEST STARANNIE KONTROLOWANYM CIĄGŁYM PROCESEM PRZEZ STWÓRCĘ W EKSPERYMENCIE UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI NATURY. EKSPERYMENT, KTÓRY JEST POTRZEBNY STWÓRCY DO DALSZYCH CELÓW DOSKONAŁOŚCI TWORZENIA INYCH PROGRAMÓW EGZYSTENCJONALNYCH BYĆ MOŻE NA INNYCH PLANETACH. PYTANIE, CZY CZŁOWIEK POSIADA DUSZĘ? TAK POSIADA DUSZĘ I MOGĘ DOWODAMI KLIICZNYMI W RESUSCYTACJI I REANIMACJI PUBLICZNEJ POTWIERDZIĆ, ŻE DUSZA TO ORGANIZACJA ENERGETYCZNA ORGANELII MITOCHĄDRII. DOWODY KLINICZNE: W MOIM DŁUGIM ŻYCIU DOKONAŁEM METODĄ MOLEKULARNĄ BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII PONAD 30 REANIMACJI Z ZAPAŚCI SERCOWEJ BEZ DEFIBRYLATORA. BARDZO WYMOWNYM DOWODEM JEST PUBLICZNA REANIMACJA ZNANEJ ŻYJĄCEJ LEKARKI W OBECNOŚCI 21 LEKARZY NA KURSIE KLAWITERAPII W LUTYM 1992 ROKU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W LICEUM MEDYCZNYM PRZY UL RAKOWIECKIEJ W WARSZAWIE. PRZY REANIMACJI BYLI I POMAGALI KARDIOLODZY, INTERNIŚCI, NEUROLODZY, PSYCHIATRZY I WIELU INNYCH SPECJALISTÓW. PROCES REANIMACJI BYŁ SZCZEGÓLNY TYM, ŻE ODZYSKALIŚMY WZBUDZENIE AKCJI SERCA DOPIERO PO CZWARTEJ MINUCIE, KIEDY JADWIGA G. LAT 71 WÓWCZAS BYŁA JUŻ ŻÓŁTA, LEPKA OD PRZYKREGO POTU. ZACZOŁEM JĄ WOŁAĆ TYPU: JADZIU WRACAJ JESZCZE NIE CZAS DLA CIEBIE, MASZ TU WIELE DO ZROBIENIA. DOPIERO PO 4 MINUCIE I 17 SEKUNDZIE NASTĄPIŁO WZBUDZENIE AKCJI SERCA, NIE BYWAŁE WYDARZENIE REANIMACYJNE. NIE NOTOWANE CHYBA W ANAŁACH KLINICZNYCH ŚWIATA. TUŻ PO DOJŚCIU DO SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI JADWIGA G. MÓWI DO NAS, ŻE BYŁA W STANIE UNOSZENIA, ODDALANIA SIĘ DO GÓRY A NAS WIDZIAŁA CO RAZ MNIEJSZYCH W AKCJI NAD JEJ CIAŁEM. KIEDY DO NIEJ ZAWOŁAŁEM SŁYSZAŁA MÓJ GŁOS I ZATRZYMAŁA SIĘ, WIDZIAŁA Z POWODU ODLEGŁOŚCI W MALUTKIM JUŻ WYMIARZE NASZĄ AKCJĘ I ZACZEŁA WRACAĆ DO SWOJEGO CIAŁA. WÓWCZAS NASTĄPIŁO WZBUDZENIE AKCJI SERCA. SZANOWNI PRZYJACIELE DR JADWIGA G. PO TAMTYM WYDARZENIU DR JADWIGA NOSIŁA W TOREBCE WIDELEC PODOSTRZONY I KLAWIKI, DALEJ ŻYJE I JEST BLISKA 100 LAT I ŻYCZĘ JEJ DOBREGO ZDROWIA NA TWORZENIE CENNYCH PORAD ZDROWOTNYCH DLA CZŁOWIEKA. WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ODPOWIEDZI INNYCH OSÓB REANIMOWANYCH, KTÓRE WRÓCIŁY DO ŻYCIA, GDZIE 1/3 Z WYWIADU INFORMOWAŁY PODOBNIE JAK DR JADWIGA G. 1/3 RELACJONOWAŁA, ŻE WIDZIAŁA ŚWIATŁO W TUNELU. A 1/3 RELACJONOWAŁA, ŻE BYŁA W CIEMNOŚCI. Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE NIEPOZNANE DOTYCHCZAS CHYBA ORGANELLE MITOCHONDRII W TRAKCIE ŚMIERCI KLINICZNEJ JAKO CZYSTA ENERGIA UNOSZĄ SIĘ DO GÓRY ZE ZDOLNOŚCIĄ SŁYSZENIA I WIDENIA POZAZMYSŁOWEGO JAKBY NA INNĄ PLANETĘ DO WIECZNEJ EGZYSTENCJI ENERGETYCZNEJ. GŁÓWNY PUNKT GŁÓWNEGO REGULATORA TYLNEGO, GRT-26 DO RESUSCYTACJI I REANIMACJI ZNAJDUJE SIĘ W 1/3 OD PODSTAWY NOSA W LINII POŚRODKOWEJ DO CZERWIENI WARG, gdzie przywrócenie życia CIAŁA można wykonać zwykłą ostrą wykałaczką uciskając nie inwazyjnie w GRT – 26 przez kilka sekund i powtarzając ucisk kilka razy.
  W OSIERDZIU SERCA SĄ SPECJALNE MIEJSCA DLA MAGAZYNOWANIA ADRENALINY I JEST BIOLOGICZNY “KONDERSATOR”, KTÓRY MAGAZYNUJE NERWOWE POTENCJAŁY ELEKTRYCZNE AUTONOMICZNEGO UKŁADU WEGETATYWNEGO SERCA, BYĆ MOŻE ENRGETYCZNE ORGANELLE MITOCHONDRII. PRAGNĘ ZWRÓCIĆ ŚWIADOMOŚĆ Z WIEDZĄ SPECJALISTÓW NAUKI ZAJMUJĄCYCH SIĘ OŻYWIONĄ ENERGIĄ W ORGANIZMACH SZCZEGÓLNIE PTAKÓW I OWADÓW, KTÓRE MOIM SKROMNYM ZDANIEM W SKRZYDŁACH MAJĄ BIOLOGICZNĄ FOTOWOLTANIKĘ. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZACHOWANIE NP. MOTYLA, KTÓRY LATAJĄC W POWIETRZU I KIEDY USIĄDZIE GDZIEKOLWIEK TO STARANNIE USTAWIA SWOJE SKRZYDŁA DO SŁOŃCA I ŁADUJE ENERGIĘ FOTONÓW BYĆ MOŻE KIEROWANĄ DO ORGANELII ENERGETYCZNYCH MITOCHONDRII. SZANOWNI PRZYJACIELE, – WIĘCEJ O TECHNICE RESUSCYTACJI PRZY OMDLENIU I REANIMACJI BEZ DEFIBRYLATORA, (KTÓRY WYPALA STYKI NA SYNAPSACH KOMÓREK NERWOWYCH), JEST W NAJNOWSZEJ EDYCJI METODY KLAWITERAPII W 3 TOMACH, ZOBRAZOWANY FOTOGRAFIĄ W ATLASIE KLAWITERAPII. NAJNOWSZĄ EDYCJĘ KSIĄŻEK KLAWITERAPII MOŻNA UZYSKAĆ TYLKO NA SPOTKANIACH AUTORSKICH Z WYSŁUCHANIEM KILKUGODZINNEJ INSTRUKCJI. WPISZ W GOOGLE: instytutklawiterapii.com TAM SĄ OPISANE WARUNKI UDZIAŁU. ŁĄCZĘ NAJLEPSZE POZDROWIENIA KIERUJĘ DO WSZYSTKICH LUDZI OCZEKUJĄCYCH POMOCY W LIKWIDACJI ZABURZEŃ ZDROWOTNYCH OPORNYCH LEKOWO, – FERDYNAND BARBASIEWICZ, autor metody molekularnej biocybernetycznej klawiterappii i e-książki: EDEN XXI WIEKU (ekologia i klimat).

  CZYTAJ LICZNE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE AUTORA METODY KLAWITERAPII W: polskiej prasie, radio i telewizji wielokrotnie były publikacje, reportaże i filmy, wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand. Wpisz w Google: http://www.instytutklawiterapii.com tam na prawym marginesie jest logo YT 8 minut film, gdzie Prezydium ZG. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wypowiada swoją opinię o monitorowaniu skuteczności metody klawiterapii od lat 80 – tych XX wieku w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Na tej stronie e-mail jest informacja o spotkaniach autorskich nowej edycji książkowj Klawiterapii w 3 tomach z dowodami klinicznymi w czasie 8 godzin, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE w Otrębusach przy ul Świerkowej 2, gdzie dr Ferdynand Barbasiewicz wskazuje jak dobierać algorytmy biocybernetyczne do diagnoz lekarskich. Po przerwie obiadowej Dr Ferdynand Barbasiewicz dokonuje publicznie diagnozy oglądowej związanej z jego odkryciami klinicznymi w odczytywaniu neuropatii i polineuropatii oraz odczytywania na powierzchni skóry glejaków neuronów z przerzutami w najwcześniejszym diagnozowaniu nowotworów złośliwych na poziomie patomorfologicznym. A także jak likwidować neuropatię i glejaki neuronów bez leków w kilka dni. Więcej informacji z dowodami klinicznymi znajdziesz w języku angielskim w niżej zamieszczonych publikacjach:
  Tygodnik Głos Polski artykuł: KLAWITERAPIA z dnia 11-18 maja 2010 roku (Kanada i USA).
  Read the International Clinical Pathology Journal: ICPJL-02-00041 and ICPJL-02-00042 (June 2016), and ICPJL-16-0P-162, and ICPJL-os-163 (July 2016); ICPJ 16-CON-170; ICPJL-16-CON-171, molecular method in the biocybernetic clavitherapy, non invasive, Ferdynand Barbasiewicz, author.
  Read the manuscript cancer in Current Trends in Biomedical, Engineering & Biosciences(CTBEB), Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz.
  3D Biomaterials Journal. F. Barbasiewicz
  Integrative Clinical Medicine Journal, F. Barbasiewicz
  Prof. Kazuhisa Bessho University Kyoto Library publish, Ferdynand Barbasiewicz
  Kanadyjski Internet Naukowy, publikacje Ferdynand Barbasiewicz
  EC Proteomies and Bioinformatics, Ferdynand Barbasiewicz
  Wpisz w Google: Clavitherapy.
  Microbiology Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz
  International Journal of Medical Science and Clinical invention
  IJMSCI ISSN (Online): 2348-991X : (Print): 2454-9576, IJMSCI Index Copernicus Value for: ( 2016 ) 77.02 (?). – Ferdynand Barbasiewicz.
  LOJ Medical Sciences (LOJMS) USA, Ferdynand Barbasieicz
  Journal of Pathology and Pathogenic Research, Barbasiewicz Ferdynand.
  International Journal of Medical Research and Studies (Int. J. Med. Res. & Std.), Ferdynand Barbasiewicz.
  FortuneJournal,FerdynandBarbasiewicz.
  Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences (PRJFGS) ISSN 2638-6062, FerdynandBarbasiewicz.
  We hereby inform you that we have published your article ANN-18-MRW-542 entitled “Molecular Method in the Biocybernetics Clavitherapy, Non Invasive, Neuropathic and Oncology” in Archives in Neurology & Neuroscience. Please acknowledge the following URL to access your article
  https://irispublishers.com/ann/index.php

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here