Małek: Drogą prawdy do dobrobytu!

Jan M. Małek - z lewej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
PAFERE WIDEO

W kraju, w którym stosowana jest polityka gospodarcza oparta na kradzieży i łamaniu praw naturalnych ekonomii zawsze panować będzie bieda. Warunkiem osiągania ogólnego dobrobytu jest rozpowszechniona znajomość podstawowych prawd o ekonomii i stosowanie się do nich.
Warto więc odnotować, iż, w związku z powyższym, fundacja amerykańska „Polish-American Foundation for Economic Research and Education Pro Publico Bono” (P. O. Box 1475, Torrance, California 90505) promuje i sponsoruje wśród Polonii i w Polsce działalność edukacyjną w oparciu o nauczanie polsko-amerykańskiej szkoły myśli ekonomicznej głoszącej, że:

„Podstawowe zjawiska i prawa występujące w ekonomii są funkcją i wynikiem działalności człowieka, motywowanej zgodnymi z jego naturą dążeniami. Zrozumienie charakterystycznych naturalnych cech człowieka wyznaczających ową działalność pozwala na zrozumienie podstawowych praw naturalnych ekonomii. Stosowanie się do tych praw naturalnego porządku rzeczy przez władze i obywateli, oraz bezpieczeństwo swobodnego działania wspomnianych praw, są warunkiem dobrej gospodarki i osiągania dobrobytu, a wchodzenie z nimi w konflikt przyczynia się do biedy i ludzkiej niedoli. W szczególności, należy wziąć pod uwagę i pamiętać, że:

Człowiek jest istotą twórczą, społeczną i racjonalną:

1) Praca i inna ludzka działalność twórcza, które są źródłem bogactwa, są zgodne z twórczą naturą człowieka. Ten kto ogranicza lub w inny sposób przeszkadza ludziom w działalności wytwarzania dóbr, czy ich za to karze, to pośrednio pozbawia ich części dóbr, hamuje rozwój gospodarczy, przyczynia się do bezrobocia i ludzkiej niedoli. (Przykładem takich ograniczeń, bywają różne przepisy biurokratyczne, niesprawiedliwe podatki, restrykcyjne kodeksy pracy, wymagania licencji, koncesji czy innych zezwoleń).

2) Jako istota społeczna człowiek wymienia dobra (takie jak myśli, towary, prace, pieniądze) z innymi ludźmi. Ten kto ogranicza lub w inny sposób przeszkadza w tej wymianie, która jest źródłem bogactwa, czy za nią karze, jest powodem strat dla ludzi i szkodzi gospodarce (Tego rodzaju przeszkodami są, między innymi różne cła, akcyzy, utrudnienia komunikacyjne, a karami – niesprawiedliwe podatki).

3) Człowiek dąży do oszczędzania dostępnych mu środków, ze względu na ich ograniczoność w naturze. Stąd wynika prawo podaży i popytu. Również powodującym cudze straty i szkodnikiem gospodarczym jest ten, kto uniemożliwia lub ogranicza ludziom oszczędne gospodarowanie ich własnością poprzez ograniczanie lub pozbawianie ich możliwości korzystania z tego prawa (Typowym tego przykładem jest narzucanie ludziom maksymalnej czy minimalnej wysokości cen, zarobków, czy czynszów).

4) Najważniejszym imperatywem gospodarczym jest przykazanie „Nie Kradnij!” Kradzież w szeroko pojętym rozumieniu tego słowa jest tym bardziej szkodliwa dla gospodarki im powszechniejszym jest zjawiskiem. (Przykładem tego są niesprawiedliwe podatki nie mające za cel interesu ogółu obywateli, lecz tylko korzyści poszczególnych grup kosztem całej reszty). Łamanie praw naturalnych ekonomii jest przejawem łamania tego przykazania. Odwrotnością kradzieży jest poszanowanie cudzej własności uczciwie nabytej (a więc nie drogą przemocy lub oszustwa czy innej formy kradzieży), które tym bardziej sprzyja rozwojowi gospodarki, im powszechniejsza jest własność i jej zabezpieczenie. Stąd bardzo wazne jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa (poprzez wojsko, policję i wymiar sprawiedliwości) dla własności każdego obywatela, a tam gdzie stosowne – formalne jej zabezpieczenie odpowiednim dokumentem dokładnie określającym daną własność.”

Żadne prawo nie powinno być stanowione bez uprzedniego zbadania, czy byłoby ono w interesie ogółu obywateli (jak np. prawo do opodatkowania w celu wydatków na wojsko, policję, czy system wymiaru sprawiedliwości), a nie poszczególnych osób lub ich grup (jak np. prawo narzucające cła w celu 'ochrony’ jakiegoś przemysłu przed konkurencją) i czy nie wchodziłoby ono w konflikt z wyżej opisanymi zasadami i prawami naturalnymi ekonomii . Gdyby taki konflikt miał mieć miejsce, projekt proponowanego prawa, jako niemoralnego, gospodarczo i społecznie szkodliwego, winien zostać odrzucony.

Również i w gospodarce, prawa naturalne winny mieć pierwszeństwo przed prawami stanowionymi przez ludzi.

Data dodania na starej stronie PAFERE: 2007-08-08 16:14:10

Poprzedni artykułMałek: Glosa do Listu do Konferencji Episkopatu w sprawie bezrobocia
Następny artykułMałek: Taking the road of truth to prosperity!
Iinżynier, przedsiębiorca, działacz polonijny w USA , gorący orędownik wolności gospodarczej, która - w ramach chrześcijańsiej myśli ekonomicznej - opiera się na dobrze znanych Przykazaniach Dekalogu: Nie kradnij, Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego. Jest mecenasem szeregu inicjatyw edukacyjnych w duchu wolnorynkowym i patriotycznym (ufundował np. Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza). Założył Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFE RE). Został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj