Friedric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum

Frédéric Bastiat (1801-1850) to postać, której należy się poczesne miejsce w kronikach ekonomii politycznej. Bastiat, członek The French Liberal, zwolennik leseferyzmu, szkoły ekonomistów, do której... Więcej »

O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Makroekonomia a giełda

(Cykl wykładów dr Eryka Łona na Akademii Ekonomicznej Poznaniu)

  W dniach od 22 listopada 2005 r. do 10 stycznia 2006r. odbyła się I część serii wykładów z cyklu „Makroekonomia a giełda”. Miało miejsce 6 spotkań, każdy z wykładów prowadził dr Eryk Łon z Katedry Bankowości AE w Poznaniu. Spotkania odbywały się we wtorki. Rozpoczynały się o godz. 19.30.

W trakcie pierwszego spotkania (22 listopada 2005 r.) prelegent scharakteryzował miejsce rynku akcji w strukturze rynku finansowego. Zaprezentował dwa podstawowe typy systemu finansowego. Wskazał także na wysoką atrakcyjność inwestowania na rynku akcji. Podczas prezentacji wykorzystane zostały porównawcze dane międzynarodowe. Zawierały one informacje o średniej stopie zwrotu z indeksu giełdowego oraz o premii za ryzyko.

Następnie w dniu 29 listopada 2005 r. przedstawione zostały najważniejsze elementy analizy technicznej i fundamentalnej. Przybliżył słuchaczom możliwości wykorzystywania narzędzi obu metod analizy w praktyce inwestycyjnej. Podkreślił, iż szczególnie ważne jest umiejętne łączenie sygnałów płynących z analizy fundamentalnej i technicznej.

W dalszej kolejności omówiono (6 grudnia 2005r.) zagadnienie psychologii inwestowania na giełdzie. Przedstawione zostały psychologiczne sekrety sukcesu mistrzów inwestycji giełdowych. Można się było dowiedzieć o tym, jakich psychologicznych błędów warto się wystrzegać lokując swój kapitał na giełdzie papierów wartościowych. Zaprezentowane zostały sposoby pomiaru poziomu nastrojów. Prelegent wskazał, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę o poziomie nastrojów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 grudnia 2005 r. zaprezentowane zostały związki między polityką pieniężną banku centralnego a koniunkturą na rynku akcji. Prelegent wyjaśnił dlaczego rynek akcji może być określany mianem kanału transmisji impulsów monetarnych. Wskazał ponadto, w jaki sposób inwestorzy giełdowi mogą wykorzystać wiedzę o działalności banku centralnego przy podejmowaniu decyzji o kupnie bądź sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Z kolei w czasie pierwszego noworocznego spotkania ( 3 stycznia 2006 r.) dr Eryk Łon wskazał, co warto wiedzieć o związkach ładu korporacyjnego z rynkiem akcji. Poinformował jak mierzyć rolę giełdy w gospodarce a także, co wywołało szczególne zainteresowanie słuchaczy, podjął się próby zarysowania uwarunkowań koniunktury na polskim rynku akcji w roku 2006.

Wykład szósty (10 stycznia 2006 r.) poświęcony był problematyce wschodzących rynków akcji. Dokonana została charakterystyka grupy krajów wschodzących na tle grupy krajów dojrzałych. Opisane zostały plusy i minusy lokowania kapitału na wschodzących rynkach akcji. Prelegent wyjaśnił czy giełda warszawska może być traktowana już jako rynek dojrzały czy też wciąż jako rynek wschodzący.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, gdyż uczestniczyło w nich z reguły ok. 150 osób. Frekwencję uznać należy za wysoką z uwagi na późną godzinę rozpoczynania każdego z wykładów.

Wykład siódmy odbył się 14 lutego 2006 roku. Poświęcony był funkcji rynku akcji jako barometru przyszłej aktywności gospodarczej. Przedstawione zostały główne powody występowania dodatniej korelacji między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T+1. Prelegent wskazał, w jaki sposób koniunktura na rynku akcji może być powiązana z przyszłym realnym tempem zmian nakładów inwestycyjnych, konsumpcji prywatnej, konsumpcji publicznej, eksportu, importu oraz z przyszłą sytuacją na rynku pracy. Odpowiedział ponadto na pytanie, jakiej koniunktury w gospodarce światowej można oczekiwać w 2006 roku w świetle wiedzy o zachowaniu się kursów akcji na światowych giełdach w roku 2005.

Kolejny wykład miał miejsce 21 lutego 2006 roku. Poświęcony był funkcji polskiego rynku akcji jako barometru przyszłej aktywności gospodarczej w naszym kraju. Przedstawione zostały główne powody wzrostu roli polskiej giełdy jako barometru polskiej gospodarki na przestrzeni całego okresu funkcjonowania GPW w Warszawie. Prelegent wskazał, w jaki sposób na polskim rynku akcji można dokonać podziału na branże cykliczne i defensywne i jak wykorzystać wiedzę o tym podziale przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji spółek na giełdzie warszawskiej.

Z kolei 28 lutego 2006 roku wykład poświęcony był monetarnym uwarunkowaniom koniunktury na rynku akcji. Przedstawione zostały wyniki badań prelegenta nad wpływem decyzji banku centralnego w USA na sytuację zarówno na giełdzie nowojorskiej, jak również na innych światowych rynkach akcji. Pokazane zostały związki między zmianami cen artykułów i usług konsumpcyjnych i zmianami cen surowców a stopą zwrotu z indeksu giełdowego na rynkach dojrzałych i rynkach wschodzących. Można się było ponadto dowiedzieć w jaki sposób powiązane są między sobą zmiany kursu walutowego i zmiany cen akcji spółek giełdowych.

7 marca 2006 roku przedstawione zostały związki pomiędzy zmiennymi monetarnymi a koniunkturą na polskim rynku akcji. Zaprezentowane zostały wyniki badań prelegenta nad wpływem decyzji Narodowego Banku Polskiego a także FED i EBC na sytuację na giełdzie warszawskiej. Pokazane zostały zależności pomiędzy krajowymi procesami inflacyjnymi a stopą zwrotu z indeksów giełdowych pokazujących koniunkturę na polskim rynku akcji. Prelegent omówił powiązania zmian kursu polskiego złotego względem walut obcych z zachowaniem poszczególnych indeksów branżowych na WGPW.

Podczas wykładu w dniu 14 marca 2006 omówione zostały metody prognozowania kursów akcji spółek giełdowych w perspektywie międzynarodowej. Przedstawione zostały wyniki badań prelegenta nad związkiem między poziomem nastrojów różnych przedstawicieli życia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych na przyszły stan koniunktury na światowych rynkach akcji. Pokazane zostały powiązania polityki lokacyjnej funduszy akcji i funduszy obligacji w USA w roku T ze zmianami cen akcji na giełdach światowych w roku T+1. Można się było dowiedzieć w jaki sposób powiązane są między sobą poziomy wskaźników rynku kapitałowego w danym roku z koniunkturą na światowych rynkach w roku następnym.

W dniu 21 marca 2006 przedstawione zostały metody prognozowania kursów akcji spółek giełdowych na polskim rynku akcji. Pokazane zostały powiązania sytuacji budżetowej i sytuacji w rachunku bieżącym w naszym kraju z przyszłą koniunkturą na giełdzie warszawskiej. Można się było dowiedzieć czym są makroekonomiczne wskaźniki nastrojów i w jaki sposób ich poziom jest powiązany z zachowaniem WIG-u w roku następnym. Przedstawione zostały także wyniki badań prelegenta nad związkiem między udziałem akcji w aktywach OFE w roku T a stopą zwrotu z polskich indeksów branżowych w roku T+1.

Podczas wykładu przeprowadzonego w dniu 28 marca 2006 omówiono związki między polityką a rynkiem akcji. Pokazane zostały makroekonomiczne uwarunkowania giełdowego cyklu prezydenckiego w USA. Można się było dowiedzieć czym są: makroekonomiczny oraz giełdowy efekt prezydencki. Przedstawione zostały także wyniki badań prelegenta nad związkiem między przebiegiem cyklu parlamentarnego w naszym kraju a zmiennymi makroekonomicznymi oraz koniunkturą na polskim rynku akcji.

W trakcie wykładu w dniu 4 kwietnia 2006 roku prelegent przedstawił miejsce warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w strukturze giełd światowych. Przedstawiony został dotychczasowy rozwój GPW w Warszawie. Pokazane zostało znaczenie polskiego rynku akcji z punktu widzenia poszczególnych uczestników życia gospodarczego. Udzielono odpowiedzi na pytanie o perspektywy giełdy warszawskiej w świetle uwarunkowań międzynarodowych.

W trakcie ostatniego wykładu scharakteryzowane zostały makroekonomiczne strategie inwestowania na rynku akcji. Zaprezentowany został model hossy i bessy na polskim rynku akcji. Przedstawione zostały rodzaje makroekonomicznych strategii inwestowania w akcje spółek giełdowych możliwe do wykorzystania na giełdzie warszawskiej. Prelegent odwołał się przy tym do szeregu przykładów, dzięki którym można było łatwiej zrozumieć, w jaki sposób zdobyta w trakcie dotychczasowych wykładów wiedza na temat powiązania makroekonomii z giełdą może być wykorzystana w praktyce.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, uczestniczyło w nich z reguły kilkadziesiąt osób. Warto podkreślić, że efektem zainteresowań badawczych doktora Eryka Łona stało się opublikowanie na początku 2006 roku przez Wydawnictwo AE w Poznaniu jego ksiązki pod tytułem "Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych". Nakład został bardzo szybko wyczerpany, z książką można zapoznać się w czytelni AE. Jednocześnie należy zauważyć, że na mocy decyzji Rady Wydziału Ekonomii z maja 2006 roku przedmiot "Makroekonomia a giełda" został wprowadzony do programu studiów.


Oświadczenie

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom moich wykładów otwartych poświęconych makroekonomicznym uwarunkowaniom koniunktury na rynku akcji.

Szereg ciekawych pytań z jakimi zetknąłem się podczas wykładów daje mi możliwość jeszcze szerszego niż do tej pory zintensyfikowania prac badawczych a okazane zainteresowanie tematyką rynku kapitałowego stanowi dla mnie istotną motywację kształtującą przyszłe drogi mojego rozwoju naukowego.

Szczególnie dziękuję członkom Studenckiego Koła Naukowego Bankowości, w tym przewodniczącej Koła Pani Magdalenie Lewickiej oraz Panu Radosławowi Bugajnemu a także opiekunowi Koła Panu doktorowi Pawłowi Marszałkowi.

Wyrażam także wdzięczność Działowi Promocji naszej uczelni, w tym Pani Marcie Schmidt, dzięki której informacje o wykładach ukazywały się na stronie internetowej AE w Poznaniu.

Dr Eryk Łon


Data dodania: 2008-09-19 12:59:30
Artykul przeczytano 3268 razy